سلامت و تندرستیکسب و کار برتر

تهیه مواد شیمیایی صنعتی

رشد اقتصادی هر کشور می­تواند تحت تاثیر دو عامل حاصل گردد: یکی انباشت عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی و دیگری افزایش سطح کارایی و بهره­وری عوامل تولید. همچنین رسولی (1392) در بررسی اثرگذاری نرخ ارز و قیمت نفت بر بازدهی بازار سرمایه کشور دریافت که تأثیر قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه هر دو مثبت بوده با این تفاوت که تأثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی سهام کمتر از تأثیرات نرخ ارز است. در این الگوها بطور کلی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی برونزا نسبت داده می­شود که در آن نرخ جمعیت پایین­تر و سطح فناوری بالاتر، نرخ رشد کوتاه­مدت را افزایش می­دهد. مدل های رشد برونزا پیشرفت تکنولوژی را بهعنوان عامل برونزا و انباشت سرمایه را بهعنوان عامل درونزای رشد تولید در نظر می­گیرد. آب سازندی تولیدی، تهماندههای مخازن، روغنهای روانساز و فیلترها، پارچههای تمیزکاری، حلالهای آلی و مواد شیمیایی استفادهشده، سیمانها و فلزات قراضه، از مواردیاند که در عملیات تولید و تعمیرات چاههای نفت و گاز، قابلیت بازیافت دارند. بشکه ها و فلزات قراضه فلزات قراضه معمولاً بهآسانی بازیافت میشوند.

حلال های آلی و دیگر مواد شیمیایی استفاده شده: معمولاً فروشندگان مواد شیمیایی، بهخصوص حلال های آلی، بازیافت این مواد را بر عهده دارند. نتایج این پژوهش با یافتههای نایلور و همکاران (2001)، هاکوما و همکاران (2010) نیز همسوست؛ بهطوریکه این پژوهشگران نشان دادند تکنولوژی تولید تأثیر مثبت و معنیداری بر محصول دارد. از طرف دیگر، در تجارت جهانی امروز، رقابت میان سازمان ها بسیار شدید است و برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان، سازمان ها نیاز دارند خودشان را در موقعیت برتری نسبت به رقبا قرار دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در صنعت خودرو و تجهیزات، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تمام معیارهای عملکرد منفی و معنی دار بوده است. بهره­وری هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت تقریباً بر تمام موضوعات اقتصادی چه خرد و چه کلان تاثیر مثبت می­گذارد و در نهایت رشد و شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور را موجب می­شود. صنعت تولید تجهیزات مولد و انتقال برق (کد31) در ایران و طی دوره مورد مطالعه از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده بطوریکه بنگاه­های بسیاری در زمینه تولید تجهیزات پیشرفته این صنعت و انتقال تکنولوژی به داخل کشور تحقیقات و سرمایه­ گذاری­های عظیمی انجام داده اند.

در سال 1976 به تصویب رسید و برای اولین بار به صورت جدی به مدیریت مواد زاید خطرناک پرداخت. بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11/11/1368 برای نخستین بار به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده است که «به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهرهبرداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد». همچنین در برنامه پنجم توسعه (1393-1389) در راستای ارتقاء سهم بهره­وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان الزام گردید سازمان ملی بهره­وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد شود تا برنامه جامع بهره­وری کشور تدوین نموده و به تصویب برساند. دادههای و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرمافزار رهآورد نوین، درگاه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی، گزارش فعالیت سالانه هیئت مدیره (که به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه میشود) و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است.

این تعامل، تشکیل یخ را با مشکل رو به رو می کند. میزان تولید اسید سولفوریک بیش از ۳٪ در سال رشد می کند و به میزان زیادی توسط تقاضا از منطقه آسیا و اقیانوس آرام هدایت می شود. این ماده غیر سمی است و معمولاً اسید ارتوفسفریک نیز نامیده می شود. در ماده 4 این لایحه اشاره شده که قوه قضائیه باید شعب خاصی از دادسرا و دادگاه جنایی تهران را برای رسیدگی به جنایات مذکور (شامل جنایت نسلکشی و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، البته با تعاریفی که خالی از اشکال نیست) اختصاص دهد. به این ترتیب شما به درستی می دانید که باید چه موادی خریداری کرده، از چه برندی آن را تهیه نمایید و چه درصدی از غلظت و غیره را نیازخواهید داشت. مسئولان باید به این نکته توجه کنند که استراتژیهای اتخاذشده در صنعت برای موفقیت آهن و فولاد ایران اطمینانبخش هستند یا خیر. به عنوان مثال در انقلاهای بهار عربی سال 2011 دولتهای عربی متعددی در خلیج فارس متوسل به افزایش بودجه های اجتماعی شدند تا از سرایت ناآرامیهای اجتماعی به کشورهای خود جلوگیری کنند.

لینک خرید مواد شیمیایی صنعتی از پیشگامان شیمی

دکمه بازگشت به بالا