عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما بیان این نکته در زمانی که اروپا در خطر جدی قرار دارد، بیانگر روحیه نژادپرستانه غرب علیه شرق و سایر نقاط جهان است. با این تمثیل می خواهد این اندیشه را در جامعه رواج دهد.

شاید این یک پیش بینی باشد و اگر به دلیل تغییرات در جهان از جمله روسیه و گسقط در اروپا باشد، پس از حمله جنگل ها به باغ است، او می گوید که از قبل تقصیر آنها نیست. سرزنش کردن

فراموش می کنند که اگر زمینشان باغ شود، این باغ حاصل غارت یک کشور ضعیف یا توسعه نیافته است. شهرهایی که بخش اعظم توسعه خود را مدیون روستا هستند و همچنان بدهکار هستند، خود را برتر می دانند و به نظر می رسد که به خوبی به آن آگاهی دارند و به آن افتخار می کنند.

کافی است تاریخ خود را بخوانند تا دریابند که در قرون وسطی چگونه می زیسته اند و کشورهای بلوک شرق از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در آن زمان در چه سطحی از تمدن بوده اند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و پیدایش استعمار و غارت، تمامی نهادهای کشورهای حاکم به همراه قتل، زندان و تبعید به نفع اروپا و آمریکا مصادره شده و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده، مصادره شده اند. عقب نگه داشت. آنها باغبان هستند، دیگران جنگلبان هستند. امیدوارم فارستر که باید با چشمان بشکه در ذهنش حیوان جنگل باشد، لیاقت بیشتری داشته باشد. بیچاره هایی که بی جهت از آنها حمایت می کنند، به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در کشور خودشان ترجیح می دهند.

6565

دکمه بازگشت به بالا