جامعه

انتصاب جدید در سازمان تامین اجتماعی

به دستور رئیس سازمان تأمین اجتماعی ، محمد ابراهیم جواهلی به عنوان معاون حقوقی ، پارلمان و امور بین الملل منصوب شده است.

به گزارش مجله خانواده به گفته دفتر امور عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، متن مصطفی سراری به محمد ابراهیم جواهلی می گوید:

“با توجه به تعهد ، تخصص و تجربه ارزشمند خود ، شما در اینجا به عنوان معاون امور حقوقی ، پارلمان و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی منصوب می شوید.

توکل به خداوند متعال ، دریافت نعمت امام ، رعایت جنبه های شرعی و قانونی ، اعتبار ، مقررات مربوطه ، توجه به منافع و منافع سازمان ، همه استعدادهای شایسته و حرفه ای و با استفاده از اقدامات مبتنی بر برنامه ، امیدوارم “اهداف تعیین شده ، به ویژه اصول و سیاست های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی ، و شرکای اجتماعی سازمان ، از جمله بیمه شدگان ، بازنشستگان و کارفرمایان را تعیین کنید. نظارت و نظارت بر عملکرد برای دستیابی به حمایت از حقوق. “

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا